WYRAZY OKAZJONALNE LUB NIEOSTRE

Czy z tego, cośmy powiedzieli, należy wnioskować, że zdaniami eliptycznymi są wyłącznie zdania zawierające w swym składzie wyrazy okazjonalne lub nieostre? Taki wniosek byłby przedwczesny. Zdanie Książka leży na stole nie zawiera wyra­zów okazjonalnych ani nieostrych. Jest to jednak zdanie elip­tyczne (i jako takie — „zerowartościowe”) i pozostanie takim dopóki nie zostanie uzupełnione prźez podanie, o jaki konkret­nie stół idzie i w jakim czasie ma miejsce stan rzeczy polega­jący na tym, że książka leży na stole.A jednak kto chciałby udowodnić, że każde zdanie eliptycz­ne zawiera przynajmniej jeden wyraz okazjonalny, nie byłby zupełnie pozbawiony racji. Wskazałby na to, że zdanie Książka leży na stole, dopóki nie wiemy, o jaki stół chodzi, jest ni­czym innym jak skrótem zdania Książka leży na jakimś sto­le, a przecież wyraz jakiś jest typowym wyrazem okazjonalnym.Zdań tego typu, co Książka leży na stole, np. Chłopiec idzie ulicą, W sklepie pojawił się nowy towar, Bitwa została wygrana jest w naszej mowie potocznej (a także w literaturze pięknej i naukowej) niezwykle dużo, prawdopodobnie znacznie górują one ilościowo nad zdaniami ściśle określającymi fakty, o któ­rych mówią. Z tego by wynikało, że przeważająca część zdań, którymi posługujemy się w mowie, nie ma żadnej wartości lo­gicznej i nie nadaje się do oceny pod tym względem.