WSZYSTKIE ZDANIA

Tak więc wszystkie zdania z Wyrazami nieostrymi, jako nie mające i nie mogące mieć dla wszystkich użytkowników języ­ka wspólnej wartości logicznej, są „zerowartościowe”. Jednak­że cecha ta przysługuje im nie w całym zasięgu ich używa­nia, a jedynie w obszarach granicznych. Zdania Człowiek 16-let- ni jest młody, Człowiek 70-łetni nie jest młody, Człowiek, któ­rego wzrost wynosi 190 cm, jest wysoki, Człowiek, którego wzrost wynosi 150 cm, nie jest wysoki, Przy temperaturze 35° Celsjusza pogoda jest upalna, Przy temperaturze 5° Celsjusza pogoda nie jest upalna są prawdziwe, żadna „zerowartościo- wość” tych zdań nie obarcza.Widzieliśmy, że jeśli chcemy nadać wartość logiczną zda­niom obarczonym ,,zerowartościowością” wskutek posiadania w swym składzie wyrazów okazjonalnych, należy uzu­pełnić lub zastąpić wyrazy okazjonalne deskrypcjami, ściśle określającymi desygnaty tych wyrazów. Zdanie Ja umrę w dniu nieparzystym nie ma żadnej wartości logicznej, lecz zdanie Ja taki a taki, zamieszkały tam a tam, umrę w dniu nieparzystym ma wartość logiczną, mianowicie trzecią wartość możliwości. Zdanie Wczoraj w południe temperatura w Warszawie wyno­siła 10? Celsjusza nie ma wartości logicznej, ale zdanie Wczoraj (tu podanie dokładnej daty) w południe temperatura w Warsza­wie wynosiła 10° Celsjusza ma wartość logiczną, jest prawdzi­we lub fałszywe. W jaki sposób nadać wartość logiczną zda­niom, których „zerowartościowość” wynika z figurowania w nich nie wyrazów okazjonalnych, lecz wyrazów nieostrych?