WIELU POLAKÓW

Wielu Polaków uzna za prawdziwe zdanie Człowiek w wie­ku 33 lat jest miody, ale wielu innych uzna je za fałszywe. Ta­ki sam podział opinii nastąpi wśród członków polskiej społecz­ności językowej przy ocenie wartości logicznej zdań Człowiek o  wzroście 175 cm jest wysoki oraz Przy temperaturze 25° Cel­sjusza pogoda jest upalna. Dzieje się tak, dlatego że wyrazy miody, wysoki, upalny są nieostre, tzn. iż nieostra, płynna jest językowa granica, -która dzieli od siebie zakresy takich wyra­zów jak młody — niemłody, wysoki — niewysoki, upalny —- nieupalny. Żadne z przytoczonych przed chwilą zdań nie jest prawdziwe dla wszystkich użytkowników języka polskiego, ale też żadne z nich nie jest dla nich wszystkich fałszywe.Jeżeli za podstawę odniesienia przyjmiemy ogół członków polskiej społeczności językowej, będziemy zmuszeni do stwier­dzenia, że żadne z powyższych zdań nie ma dla tego ogółu wspólnej wartości, czyli że nie ma żadnej uznawanej przez ogół Polaków wartości logicznej. I nie tylko, że nie ma jej w tej chwili, lecz nie będzie jej miało także w przyszłości, chyba że reguły języka polskiego ulegną zasadniczej zmianie, ale wtedy będzie to już inny język.