UŚCIŚLENIE ZDAŃ

Drugi sposób na uściślenie znaczenia zdań zawierających wyrazy nieostre (a tym samym na nadanie im wartości logicz­nej) wskazał w swoim czasie Kazimierz Ajdukiewicz. Pisał on: „Gdy nazwa ta jest nazwą o znaczeniu zwyczajnym, to przy szu­kaniu odpowiedzi na takie pytanie [pytanie o jednoznaczną cha­rakterystykę desygnatów nazwy — E. G.] natrafiamy często na nie dające się przezwyciężyć trudności, których źródło leży w pewnej wadliwości znaczeniowej tych nazw — przez zwyczaj językowy nie jest nazwie «młody człowiek» przyporządkowany żaden określony zbiór przedmiotów jako jej zakres. Gdy więc stawiamy pytanie «co to jest młody człowiek?», w których do­magamy się podania jednoznacznej charakterystyki zbioru bę­dącego zakresem nazwy «młody człowiek*, to stajemy wobec zadania, które nie daje się rozwiązać. Nie istnieje bowiem zbiór, który by był zakresem nazwy «młody człowiek», a nie można podawać jednoznacznej charakterystyki tego, co nie istnieje. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak zrezygnować z pró­by odpowiadania na postawione pytanie «co to jest młody czło­wiek?* przy zwyczajowym rozumieniu wyrażenia. Aby na py­tanie o tym brzmieniu można było odpowiedzieć, trzeba zmie­nić zwyczajowe znaczenie wyrażenia «młody człowiek», ustala­jąc mocą arbitralnej’ decyzji jego zakres, a więc postanawiając np., że «młodym człowiekiem* nazywać będziemy ludzi, którzy nie przekroczyli 25 lat życia lub podobnie” .