PRZY OKAZJI

Warto przy okazji zwrócić uwagę na całkiem różny przebieg uściślania, nadawania wartości logicznej zdaniom eliptycznym dwóch różnych postaci: z jednej strony tym, których eliptycz- ność spowodowana jest obecnością w ich składzie wyrazów okazjonalnych, z drugiej zaś strony tym, których elip- tyczność warunkują użyte w nich wyrazy nieostre.Gdy w zdaniu Dziś padał ulewny deszcz uzupełnimy okazjo­nalny wyraz dziś różnymi konkretnymi datami, będziemy mieli do czynienia z wieloma różnymi stanami faktycznymi. Z nie­którymi z nich zdanie Dziś (z podaniem daty) padał ulewny deszcz okaże się zgodne, i w tym wypadku zdanie to będzie prawdziwe; w innych wypadkach ujawni się jego niezgodność ze stanem faktycznym, a więc okaże się ono fałszywe.Natomiast gdy pragniemy uściślić eliptyczne zdanie 33-letni Jan jest człowiekiem młodym i w tym celu uzupełniamy je, bądź podając różne definicje regulujące nieostrego wyrazu mło­dy, bądź wymieniając osoby, które różnie zapatrują się na gra­nice młodego wieku, wcale nie zmieniamy pierwotnego stanu faktycznego. Wciąż chodzi nam o tego samego 33-letniego Jana, uściślanie polega jedynie na przytaczaniu sądów (definicja re- guiująca także wyraża sąd jej autora) o tym, czy wiek 33 lat to jeszcze młodość, czy już wiek średni.