ISTNIEJĄCE SPOSOBY

Mówiliśmy, że zdanie z wyrazem nieostrym (w „obsza­rze granicznym” jego stosowania) jest prawdziwe w opinii czę­ści użytkowników języka polskiego, jest fałszywe w opinii dru­giej ich części. Ażeby nadać takiemu zdaniu wartość logiczną, należy wskazać, w czyjej opinii jest ono zgodne ze stanem fak­tycznym, czyli prawdziwe, ewentualnie, w czyjej opinii jest ono ze stanem faktycznym niezgodne, czyli fałszywe. Zatem przeformułujemy „zerowartościowe” zdanie Jan mający 33 lata jest młody w następujący sposób Jan mający 33 lata jest mło­dy w opinii 70-letniego Piotra, natomiast również „zerowarto- ściowe” zdanie Jan mający 33 lata nie jest młody — w. zdanie Jan mający 33 lata nie jest młody w opinii 15-letniego Pawia. Po przeformułowaniu oba te zdania nabędą wartości logicznej. Okażą się one prawdziwe, jeżeli opinie Piotra i Pawła są rze­czywiście takie, jak zostało podane w przeformułowanych zda­niach; okażą się fałszywe, jeżeli opinie Piotra i Pawła są od­mienne (jeśli np. 70-letni Piotr oświadczy, że w jego przekona­niu 33 lata — to już jest średni wiek, a nie młodość).