Pierwsze osady kultury ceramiki kreskowanej

Pojawiły się w II tysiącleciu p.n.e. We wschodniej Litwie znanych jest około sześćdziesięciu stanowisk (m.in. Brato- niśkes, Zalioji, Samantonys, Kiernów). Osady te zostały założone na miejscu byłych obozowisk mezolitycznych i neolitycznych. Znaleziono na nich wyroby krzemienne, ceramikę sznurową oraz nieznacznie kreskowaną. W I tysiącleciu p.n.e. ludność zamieszkiwała umocnione osady – wczesne grodziska. W Litwie Wschodniej znanych jest około stu takich grodzisk. Grodziska były jeszcze niewielkie (mniej więcej 50-60 x 35-45 m) i nie miały silnych umocnień. Niekiedy wokół osady usypywano wał i wykopywano rów (Narkunai, Sokiśkiai), niekiedy budowano palisadę z prostopadle zbitych pali przeplecionych gałęziami. Wewnątrz takich umocnień stały naziemne prostokątne budowle drewniane o konstrukcji słupowej, wewnątrz z tzw. otwartym paleniskiem pośrodku. Większość budynków znajdowała się przeważnie na obrzeżach placu i wówczas część centralną zajmował majdan (Nevieriśkes), a niekiedy zabudowany był cały plac (Sokiśkiai, Narkunai). W I w. n.e. popularne stały się budynki podłużne, które ze wszystkich stron otaczały placyk – podwórze (Aukśtadvaris). Ich wymiary były początkowo bardzo różne – jedne, „długie”, miały ok. 6-8 x 3 m powierzchni i posiadały 2-3 izby z paleniskiem (Narkunai), inne, mniejsze, liczyły ok. 4-5 x 4-6 m (Nevieriskes). Jedno z takich grodzisk mogło zamieszkiwać od trzydziestu (Nevieriśkes) do stu (Narkunai) osób. Podstawę społeczeństwa stanowiła duża rodzina, zaś kilka rodzin tworzyło ród.

Kultura ceramiki kreskowanej

Do poznania kultury ceramiki kreskowanej przyczyniły się przebadane wczesne kurhany litewskie, na których zbudowano umocnione osady (Dukszty, Nevieriśkes, Petraśiunai, Mośkenai, Narkunai itd.). Ceramika kreskowana była popularna szczególnie na Zaniemeniu i we wschodniej Litwie, południowej Łotwie oraz środkowej Białorusi, a więc na obszarze, gdzie kształtowały się późniejsze plemiona litewskie i łotewskie. Bardziej na wschód od nich, aż do zlewiska górnej Oki, również mieszkali Bałtowie wschodni. Na tym obszarze wykształciły się kultury bałtyjskie: dnieprzańsko-dźwiń- ska, kurhanów górnej Oki, juchnowska i miłogradzka. Zdaniem językoznawców, większość toponimów i hydronimów bałtyjskich, znanych z tych obszarów, również powstała nie później niż w II tysiącleciu p.n.e. Bałtowie zajmowali więc wówczas ogromny obszar środkowej Europy, który obejmował obecną Litwę, Łotwę, Białoruś, północno-zachodnią Ukrainę, zachodnią Rosję, byłe Prusy Wschodnie oraz północną Polskę. Prabałtowie w II-I tysiącleciu p.n.e. byli znacznie rozproszeni, jednak z czasem stali się jedną z głównych grup etnicznych w centralnej strefie leśnej wschodniej Europy. Obecne ziemie litewskie i łotewskie obejmują niewiele ponad 15% dawnych obszarów.

Ciałopalenia zmarłych

Uważa się, że zwyczaj ciałopalenia zmarłych przyszedł na Litwę ze środkowej Europy, z terenów naddunajskich. Objął początkowo terytorium dzisiejszej zachodniej Litwy i byłych Prus Wschodnich. Nieco później, we wczesnej epoce żelaza, rozpowszechnił się w całej Litwie. Podstawowym towarem, który Bałtowie wymieniali na brąz, był bursztyn, który docierał nie tylko do wschodniej, ale i do południowej Europy. Na litewskich wybrzeżach Morza Bałtyckiego znajduje się zdecydowanie więcej zabytków brązowych niż w środkowej i wschodniej Litwie, położonej daleko od szlaków i faktorii handlowych. Na pytanie, w jaki sposób i z jakich przyczyn neolityczna kultura rzucewska przekształciła się w bogatą w nowe zwyczaje kulturę kurhanów, nie znamy jeszcze odpowiedzi. W epoce brązu na wschód od kultury kurhanów zachodniobałtyjskich uformowała się kultura ceramiki kreskowanej, która objęła całą obecną wschodnią i północno- -zachodnią Litwę, środkową Białoruś oraz południowo-wschodnią Łotwę. Kultura ta funkcjonowała w późnej epoce brązu, wczesnej epoce żelaza i w okresie rzymskim, czyli od I tysiąclecia p.n.e. do III—IV w. n.e. Została tak nazwana od charakterystycznego dla niej zdobienia powierzchni naczyń (pionowe i ukośne kreski).

Początki wykorzystywania metali

Najstarsze wyroby brązowe (stop cyny i miedzi) odkryte na Litwie to sztylet z Welony oraz siekierki z piętką, które dotarły na tereny obecnej Litwy ok. 1800-1600 r. ze środkowej Europy. Miejscowe wyroby z brązu – bałtyjskie topory wojenne, bransolety, naszyjniki itd. – pojawiły się później, ok. 1500 r. p.n.e. Metal importowany był drogi i dlatego nie występował w dużych ilościach. Epokę brązu wyróżniają nie tylko wyroby z metalu, ale także pojawienie się nieznanych do tej pory, a później charakterystycznych dla Bałtów grodzisk (lit. piliakalniai) – umocnionych osiedli, zakładanych na pagórkach otoczonych rzekami, na półwyspach na jeziorach, rzadziej na samotnych wzniesieniach. Wraz z upływem czasu przekształciły się one w drewniane grody. Nowa forma grobu – kurhan (lit. pilkapis) – rozprzestrzeniła się w epoce brązu na terenach nadmorskich (zlewisko rzek Okmiany, Dangi i Pregoły). Jest to tak zwana kultura kurhanów zachodniobałtyjskich. Kurhany przykrywające szczątki zmarłego posiadają kształt półkulisty, usypane są z ziemi, a u ich podstawy znajdują się koncentryczne wieńce z kamieni. Rejestruje się w nich groby ciałopalne i szkieletowe. Na Litwie odnotowano osiemnaście takich kurhanów, z których przebadano trzynaście, m.in. Slażiai (rej. Kłajpeda), Egliśkiai, Kurmaićiai, Kveciai (rej. Kretynga). Inwentarz odkryty w grobach podkurhanowych jest nieliczny, a po upowszechnieniu się ciałopalnego obrządku pogrzebowego liczba znalezisk wyraźnie zmalała.

Sznurowce

W Litwie Wschodniej i Północnej „sznurowców” było zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, ich wpływy były dużo słabsze. Osady omawianej kultury znajduje się sporadycznie, a znaleziska na nich są bardzo nieliczne. Jeśli kultura niemeńska, która przekazała kulturze rzucewskiej cały inwentarz krzemienny, niejako rozpłynęła się w niej, to w Litwie Wschodniej dominowała nieprzerwanie późna kultura narwska. Na zachód od Niewiaży i dolnego biegu Dźwiny oraz na południe od Wilii zarejestrowano niewiele pozostałości po kulturze ceramiki sznurowej. W dalszym ciągu korzystano tam z naczyń zdobionych dołkami, punktami i innymi wyciskami. Wydaje się, że kultura narwska była jednym z istotniejszych komponentów kształtującej się w Litwie Wschodniej kultury bałtyjskiej.
Badania archeologiczne ostatnich dziesięcioleci wskazują, że formowanie się Bałtów to długi i niemożliwy do prześledzenia proces, na który oddziaływały zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrze. Nie potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia, że szczególny wpływ na Bałtów mieli Ugrofinowie. W ostatnich latach coraz częściej mówi się o kontynuacji lokalnych kultur dawnej Litwy, wątpliwa jest nagła i znacząca inwazja kultury ceramiki sznurowej. Już od epoki kamienia obserwuje się coraz wyraźniejsze różnice między Bałtami wschodnimi i zachodnimi, które nasilają się w epoce brązu (1600-550 p.n.e.) oraz we wczesnej epoce żelaza (od 500 p.n.e. do początków n.e.).

Kultura rzucewska

Charakterystyczne dla niej są nie tylko naczynia płaskodenne, profilowane, różnych kształtów, zdobione odciskami sznura i ornamentem jodełkowym, ale także nowe formy wyrobów z gładzonego kamienia: bałtyckie łódkowate topory wojenne, motyki żmijowate itd. Kultura ta jest bardzo wyraźna na Pomorzu, gdzie zdominowała dawną ludność, przejęła używane przez nią wcześniej podczas polowań i połowu ryb narzędzia, a także wzory ozdób i amuletów. Dawne zajęcia zachowały swój statut, ale najważniejsze było rolnictwo. Bardziej znane stanowiska z tego okresu znajdują się w zachodniej Litwie (Nida, Święta, Śarnele, zlewisko jeziora Birżule). Wpływ kultury ceramiki sznurowej dostrzegany jest również na południowo-zachodnim terytorium kultury narwskiej (Śarnele, Duonkalnis, Święta). Kultura ceramiki sznurowej rejestrowana jest także na innych obszarach zamieszkiwanych przez Prabałtów. Była to kultura fatjanowska, obejmująca górne dorzecze Wołgi do Moskwy, oraz kultura naddnieprzańska – po obu stronach Dniepru i jego dopływów.

Przybycie Indoeuropejczyków

Przedmiotem sporu pozostaje, kim byli ci migranci, skąd i dlaczego przybyli i w jaki sposób oddziaływali na dawne kultury lokalne. Językoznawcy sądzą, że ich praojczyzną mogła być środkowa i południowa Europa oraz azjatyckie wybrzeża Morza Kaspijskiego. Wczesna kultura ceramiki sznurowej objęła ogromny obszar: od Renu do Wołgi i od Alp po Bałtyk. Zdaniem archeologów i antropologów kultura ta nie była jednorodna. Przybysze byli hodowcami bydła i po części rolnikami. Dane językowe wskazują, że udomowili krowy, owce, kozy, konie i psy, zajmowali się pszczelarstwem, uprawiali niektóre zboża, przede wszystkim pszenicę i jęczmień. Nad Bałtykiem pojawiły się prawdopodobnie dwie fale kultury ceramiki sznurowej. Pierwsza, mniejsza, nie pozostawiła po sobie wyraźnych śladów. Druga była nieco silniejsza i absorbowała lokalne kultury. Najwięcej migrantów i ich zdecydowany wpływ obserwujemy w dolnym biegu Niemna i w pasie nadmorskim, gdzie około III tysiąclecia p.n.e. uformowała się kultura rzucewska (najbliższa modelowo kulturze ceramiki sznurowej).

Powstanie Bałtów

Bałtowie są grupą plemion (ludów) indoeuropejskich, zamieszkujących tereny na południe i wschód od Morza Bałtyckiego. Ich język stanowi odrębną gałąź języków indoeuropejskich (termin „bałtyjski” użyty został po raz pierwszy przez G. H. F. Nesselmanna w 1845 r. w publikacji Die Sprache der alten Preußen \Język dawnych Prusów] jako analogia do nazwy Morze Bałtyckie). Początki Bałtów zbiegają się w czasie z umocnieniem się kultury ceramiki sznurowej i kultury toporów bojowych. W schyłkowym neolicie (III-II tysiąclecie p.n.e.) nad Bałtyk przeniosły się plemiona indo- europejskie z południa i południowego zachodu. Kultura ceramiki sznurowej została tak nazwana od charakterystycznego dla niej ornamentu odciskanego na naczyniach za pomocą sznura. Typowe dla niej były również kamienne łódkowate topory wojenne i pochówki w pozycji podkurczonej. Część ludności tej kultury zasymilowała się z dawnymi mieszkańcami dzisiejszej Litwy i z tego połączenia powstali Bałtowie.

Osiadły tryb życia oraz stały dostęp do żywności pozwoliły na wytworzenie wysokiej kultury

Na Litwie pojawiły się w tym czasie pierwsze pracownie bursztynu (osada w Świętej, stan. 23), które zaopatrywały w ozdoby nawet mieszkańców dzisiejszej Finlandii i Rosji. Obrobiony bursztyn w postaci paciorków i amuletów, przedstawiających ludzi i zwierzęta, wymieniano na krzemień. Ozdobami z bursztynu byli również zainteresowani Ugrofinowie, którzy wymieniali go na własne wyroby z łupku. Na III tysiąclecie p.n.e. datowane są dwa pokaźne skarby bursztynowe odkryte w miejscowościach Juodkrante i Połąga. Dawni Europejczycy czcili Władcę, Pana Natury. Na IV tysiąclecie p.n.e. datowany jest wysoki na dwa metry drewniany słup ze Świętej – wyobrażenie bogini z wyrzeźbioną ludzką twarzą. Znaleziono również trzy laski obrzędowe z wyrzeźbioną główką łosia. Na wyspie Duonkalnis na jeziorze Birżule, mniej więcej w III tysiącleciu p.n.e., znajdowało się miejsce kultu z obrzędowym ogniskiem i nekropolią (zarejestrowano czternaście pochówków). W jednym z grobów pochowany był kapłan, mężczyzna w wieku 25 lat. Obok znajdował się pochówek kobiecy; obie jamy wypełnione były ochrą. Przy głowie kapłana znaleziono naszyjnik z zębów łosia i dzika; oczy, usta, nozdrza i uszy zmarłego zakryte były zębami zwierząt. Miejsce ofiarne na wyspie na jeziorze Birżule mogło być wykorzystywane nawet przez ponad 2000 lat. Dane archeologiczne i skąpy materiał antropologiczny wskazują, że dawni mieszkańcy Litwy, należący do kultury niemeńskiej i narwskiej, byli ze sobą dość blisko spokrewnieni.

Społeczeństwa neolitycznego na Litwie

Wyniki badań archeologicznych ostatnich dziesięcioleci, prowadzonych w zlewiskach jezior Birżule i Kretony oraz rzeki Świętej, dostarczyły wielu informacji dotyczących społeczeństwa neolitycznego na Litwie. Swoje stałe osady ludność ta zakładała w pobliżu wody, nad jeziorami i u zbiegu rzek. Stawiano tam domy o konstrukcji słupowej, szerokie i niskie, na planie czworokąta o wymiarach około 5-6 x 6-8 m, z dwuspadowym dachem. Podstawowym zajęciem tej ludności było w dalszym ciągu myślistwo, rybołówstwo oraz zbieractwo. Podczas polowań i połowu ryb wykorzystywano bardziej zróżnicowane i lepiej wykonane narzędzia; ludzie nauczyli się drążyć czółna z pni drzew, splatać sznury z łyka lipowego, wiązać sieci. W osadach hodowano trzodę chlewną i bydło. Badania osady w Świętej, stan. 6, dostarczyły nowych informacji na temat początków rolnictwa na Litwie u schyłku środkowego neolitu (ok. 2600 lat p.n.e.). Na osadzie, pośród fragmentów ceramiki kultury narw- skiej, narzędzi drewnianych i kościanych, odkryto również trzy ręczne sochy wykonane z ociosanych, giętych gałęzi jesionu. Mają one 63, 55 i 44 cm długości, ociosane trzonki oraz rylec o wymiarach 17×6,5 cm. Taką sochę ciągnął człowiek. Używano jej do odwracania skib, a do orania nieużytków wykorzystywano kamienne, w niewielkim stopniu obrobione motyki. W Świętej zarejestrowano rośliny z gatunku prosowatych oraz nieco pszenicy. Zboże najprawdopodobniej wyrywano rękoma, młócono drewnianymi cepami, a następnie miażdżono w drewnianych moździerzach. Zdaniem R. Rimantiene, która prowadziła badania archeologiczne na stanowisku w Świętej, rolnicy w tym okresie uprawiali wypaloną ziemię bez odwracania skib. Stałe rolnictwo żarowe było niepraktyczne i prawdopodobnie szybko zamieniono je na prymitywną dwupolówkę (jedno z pól jest uprawiane, a drugie w tym czasie leży odłogiem). Potwierdzają to odkryte na stanowisku w Świętej chwasty, charakterystyczne dla nieużytków.